کادو تولد 004

نویسنده مدیر 2016/07/30 0 نظر

برای سفارش بر روی عکس کلیک کنید
کادو تولد

آن را تنها یک بار در سال کادو تولدمی آید و به همین ترتیب، در روز خاصی از عزیزم شما، مطمئن شوید که برای ارسال یک پیام ذوب قلب است که آنها را به ضعیف بر روی زانو خود.
در اینجا از شیرین ترینکادو تولد و زیباترین نقل قول برای تولد عزیزم شما عبارتند از:

ممکن است روز خاص خود کادو تولدرا به عنوان خاص به عنوان شما به من. تولدت مبارک عزیزم.
شما سحر و جادو من منتظرش کادو تولدبوده ام برای همه زندگی من است. تولدت مبارک عزیزم.